experience@work

We offer deep industry expertise
gained in a wide range of engagements
spanning businesses, sectors 
and geographies

TEQNIQ WIND OY

Teqniq Wind Oy on 2015 perustettu insinööritoimisto, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen parissa toimiville yrityksille. Yrityksen taustalla on yli 20 vuoden kokemus sähköntuotanto- ja jakeluteknologioiden kansainvälisestä kaupasta sekä uusiutuvista energioista. Yritys on  erikoistunut tekniskaupalliseen konsultointiin sekä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön todentamispalveluihin.

Teqniq Wind Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima ja Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja, SFS-EN ISO 14065:2012, tuulivirtaus. Tässä työssä keskitymme täysin tuulivoimaan, jolle tarjoamme asiantuntevaa todentamispalvelua pitkällä alan kokemuksella. Lisäksi yrityksellä on Energiaviraston hyväksynnät toimimiseen sähkön alkuperätakuulain mukaisena arviointilaitoksena sekä yritysten energiakatselmusten vastuutahona.

Kauttamme saatte myös ranskalaisen Jeumont Electricin asiakaskohtaiset sähkömoottorit, generaattorit ja taajuusmuuttajat. Myös keskijänniteratkaisut.

Miksi kannattaa käyttää palveluitamme?

+   Luotettava ja riippumaton
+   Akkreditoitu ja Energiaviraston hyväksymä
+   Laaja ja pitkäaikainen kokemus energiasektorilta
+   Nopea palvelu, ei odottelua
+   Ylivoimaisen kustannustehokas

Ota yhteyttä kun hankkeesi tarvitsee propulsiota - tavalla tai toisella!

TODENTAMINEN

SÄHKÖN TUOTANTOTUKI
Tällä hetkellä (03/2018) tuotantotukea maksetaan niin sanottuna syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa niiden kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna. Valmisteilla on uusi laki, jolla tukijärjestelmää muutetaan teknologianeutraaliin suuntaan ja kiinteä tavoitehinta korvataan kilpailutuksen perusteella määräytyvällä preemiolla. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmää hallinnoi Energiavirasto.

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Hyväksymishakemuksen tiedoista todentaja varmentaa voimalaitoksen vuosituotantoarvion lisäksi, sen täyttääkö voimalaitos tuotantotukilaissa säädetyt edellytykset. Maksatushakemuksen yhteydessä todentajan tehtävänä on varmentaa voimalaitoksen tuotantoselvitys tukeen oikeuttavan sähkön määrästä. Todentaja varmentaa myös ennen ensimmäisen maksatushakemuksen jättämistä, vastaako sähkön tuottajan käytännössä soveltama seurantajärjestelmä hyväksymispäätöksen yhteydessä hyväksyttyä seurantasuunnitelmaa.

Teqniq Wind Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima (SFS-EN ISO 14065:2012, tuulivirtaus) ja Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja. Keskitymme täysin tuulivoimaan ja voimme siksi tarjota tuulisähkön tuottajille toimialatajuista todentamispalvelua pitkällä alan kokemuksella.


SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUU
Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa menetelmä, jolla varmennus voidaan suorittaa. Mikäli sähkön tuottaja haluaa liittää voimalaitoksensa sähkön alkuperätakuujärjestelmään, hänen tulee todennuttaa voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet hyväksytyllä arviointilaitoksella, sekä hakea Fingridiltä voimalaitoksen liittämistä järjestelmään. Arviointilaitoksen suorittama voimalaitoksen todentaminen on voimassa viisi vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien, mutta se voidaan tehdä myös lyhemmäksi ajaksi. 

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön alkuperätakuulain mukainen arviointilaitos tuulienergian, aurinkoenergian, vesivoiman, ilmalämmön, maalämmön, hydrotermisen energian sekä valtamerienergian pätevyysalueilla.

Teqniq Wind Oy sitoutuu toiminnassaan puolueettomuuteen ja riippumattomuuten. Tutustu yrityksen puolueettomuuspolitiikkaan.

YRITYSTEN ENERGIAKATSELMUKSET

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Suureksi yritykseksi katsotaan yritys tai konserni, jonka yhteenlaskettu työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto yli 50 M€ ja tase yli 43 M€. Määrittelyssä otetaan huomioon myös mahdollisten ulkomaisten yksiköiden työntekijät, liikevaihdot ja taseet. Energiakatselmustoimintaa hallinnoi Energiavirasto.

Energiakatselmusten tavoitteena on analysoida katselmuskohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi. Yrityksen tulee nimetä energiakatselmukselle vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Yritys voi kouluttaa oman työntekijän vastuuhenkilöksi tai vaihtoehtoisesti työn voi tilata ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Vastuuhenkilön tehtävä on vastata, että yrityksen energiakatselmus sekä siihen sisältyvät kohdekatselmukset vastaavat energiatehokkuuslain ja siihen liittyvien asetusten vaatimuksia.

Ensimmäiset, vuonna 2015 tehdyt, lakisääteiset katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä. Työ kannattaa aloittaa ajoissa, jotta katselmus kohdekatselmuksineen ehditään suunnitella ja toteuttaa laadukkaasti.
 
Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä yrtyksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö EV340.

ILMAKUVAUS

Suoritamme voimalaitosten, työmaiden ja vastaavien kohteiden sekä kiinteistöjen teknistä ilmakuvausta helikopterikameralla (drone). Kohteena voivat olla esimerkiksi:

+   yksittäiset tuulivoimalat, tuulipuistot, voimalaitostyömaat
+   aurinko-, vesi- ja muut voimalaitokset
+   sähköasemat, sähkölinjat ja niiden kalustus
+   sähköradat ja niiden kalustus
+   tehtaat, kauppakiinteistöt, kerrostalot, omakotitalot ja muut rakennukset

Drone on nopea ja tehokas esimerkiksi tuulivoimaloiden lapojen visuaaliseen tarkastukseen. Kopteri voidaan varustaa kaikkia kuvaustehtäviä varten still-, video- tai lämpökameralla. Esimerkiksi aurinkovoimaloiden lämpökuvauksella voidaan nopeasti todeta vialliset paneelit ja virheelliset kytkennät. Kiinteistöjen katon ja vaipan lämpökuvaus paljastaa mahdolliset lämpövuodot ja kastuneet eristeet.

Teqniq Wind Oy suorittaa yllämainittujen kohteiden teknistä raakakuvausta. Vaativan editoinnin tai kaupallisen videotuotannon ollessa kyseessä suosittelemme kääntymään Esa Siltalopin puoleen.

CONSULTING AGENCY

We support our partners in all areas of sales, business development and account management. If you are looking for strategic partner for new products or entering new markets in Scandinavia or MENA region, we are the company you want to talk to. Our focus is on business-to-business transactions for companies in the electrical sector. Teqniq Wind is your single source supplier for services in sales & marketing of investment goods.

Our approach is responsive and proactive when it comes to promote your interests. As an independent agent we put high caliber commitment into everything we do. Give us a try and find out.

TEQNIQ WIND OY

Yrittäjänkatu 17 | Futura 1
65380 Vaasa, FINLAND

marko.kristola (a) teqniq.fi 
+358 40 1858 155

akli.talmat (a) enertal.com
+358 45 3547 979

Y: 2701678-2

Akli Talmat

Marko Kristola

©2016-2018 Teqniq Wind Oy, all rights reserved | Tietosuojalausunto