ENERGY  
ENGAGED

Teqniq Wind Oy on uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden asiantuntijayritys, jonka taustalla on pitkä ja monipuolinen kokemus energiateknologiasovelluksista. Olemme toimineet energiateollisuuden koti- ja ulkomaisten asiakkaiden myynti- ja kehitysprojektien parissa kolmella vuosikymmenellä. Osaamme uusiutuvat energiamuodot ja niiden verkkoliityntäasiat, hankekehitystä unohtamatta. Teknologioiden lisäksi ymmärrämme myös sähköntuotannon numeropuolen. Anna meidän todentaa, tyytyväisyystakuulla.

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja, voimalaitosten tuotantotavan arviointilaitos, sekä yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilö.

Todentaminen

Teqniq Wind Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima ja Energiaviraston hyväksymä sähkön tuotantotuen todentaja, SFS-EN ISO 14065:2012, tuulivirtaus.

Tuotantotukitodentamisessa keskitymme yksinomaan tuulivoimaan, jolle tarjoamme alan parasta palvelua pitkällä toimialakokemuksella ja ylivoimaisella asiantuntemuksella.

Sähkön tuotantotuki

Tuotantotukea maksetaan Suomessa syöttötariffina, jonka tarkoituksena on lisätä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantokapasiteettia ja parantaa niiden kilpailukykyä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin verrattuna. Syöttötariffi säilyy voimassa järjestelmään hyväksyttyjen voimalaitosten osalta hyväksymispäätöksessä määritellyin ehdoin, mutta uusien voimalaitosten osalta syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut. Syöttötariffin korvaavassa preemiojärjestelmässä Energiavirasto järjestää uusiutuvan energian teknologianeutraaleja tarjouskilpailuja, joissa kilpailutuksen kohteena on vuotuinen sähkön tuotantomäärä kulloisenkin tarpeen mukaan. Sähkön tuottajat tekevät tarjouksia siitä, millä preemiolla ja kuinka paljon ne ovat valmiita tuottamaan sähköä. Maksettava tuki määräytyy kiinteän ja liukuvan preemion yhdistelmänä, ja sitä maksetaan tuotetun sähkön määrän perusteella. Tuotetusta sähköstä pienimmän preemion tarjonneet hankkeet menestyvät tarjouskilpailussa parhaiten. Tarjouksia preemiojärjestelmään voivat jättää tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman sähkön tuottajat.

Todentajan varmennusta tarvitaan hyväksymis- ja maksatushakemuksen yhteydessä. Preemiojärjestelmän myötä uusina asioina mukaan tulevat sähköntuotannon vähimmäisvaatimusten täyttämisen varmentaminen sekä tuotantovajauksen määrän ja syyn varmentaminen mahdollisessa alituotantotilanteessa. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmää hallinnoi Energiavirasto.

Arviointilaitos

Arviointilaitoksen on varmennettava voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet ennen kuin voimalaitoksen tuottamalle sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuita.

Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä sähkön alkuperätakuulain mukainen arviointilaitos tuulienergian, aurinkoenergian, vesivoiman, ilmalämmön, maalämmön, hydrotermisen energian sekä valtamerienergian pätevyysalueilla.

Sähkön alkuperätakuu

Sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä vain, jos sille on myönnetty alkuperätakuu. Suomessa alkuperätakuut myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Sähkönmyyjän tulee aina varmentaa sähkön alkuperä, jos sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa menetelmä, jolla varmennus voidaan suorittaa. Mikäli sähkön tuottaja haluaa liittää voimalaitoksensa sähkön alkuperätakuujärjestelmään, hänen tulee todennuttaa voimalaitoksen tuotantotapa ja sen käyttämät energialähteet hyväksytyllä arviointilaitoksella, sekä hakea Fingridiltä voimalaitoksen liittämistä järjestelmään. Arviointilaitoksen antaman varmennustodistuksen sisältää alkuperätakuun myöntämisessä tarvittavat tiedot voimalaitoksen tuotantotavasta ja sen käyttämistä energialähteistä sekä vahvistuksen sille, että voimalaitoksen tuottama sähkö täyttää alkuperätakuun myöntämisen edellytykset. Varmennus on uusittava viiden vuoden välein.

Alkuperätakuujärjestelmän tavoitteena on varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus sekä edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Sähkön alkuperätakuita myönnetään vain uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Yrityksen energiakatselmus

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Ensimmäiset, vuonna 2015 tehdyt, lakisääteiset katselmukset tulee uusia joulukuuhun 2019 mennessä. Suureksi yritykseksi katsotaan yritys tai konserni, jonka yhteenlaskettu työntekijämäärä on yli 250 tai liikevaihto yli 50 M€ ja tase yli 43 M€. Määrittelyssä otetaan huomioon myös mahdollisten ulkomaisten yksiköiden työntekijät, liikevaihdot ja taseet.

Energiakatselmusten tavoitteena on analysoida katselmuskohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Yrityksen tulee nimetä energiakatselmukselle vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Teqniq Wind Oy on Energiaviraston hyväksymä yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilö EV340.

Energiakatselmuksen sisältö

Yrityksen energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen tai konsernin kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Tavoitteena on analysoida katselmuskohteen energiankäyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Katselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa kohteen energiankulutuksesta ja kohteeseen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Kohdekatselmuksilla katetaan vähintään kymmenen prosenttia yrityksen tai konsernin energiankäytöstä.  

Yrityksen tulee nimetä energiakatselmukselle vastuuhenkilö, jolla on Energiaviraston myöntämä pätevyys. Vastuuhenkilön tehtävä on vastata, että yrityksen energiakatselmus sekä siihen sisältyvät kohdekatselmukset vastaavat energiatehokkuuslain ja siihen liittyvien asetusten vaatimuksia.

Teqniq Wind Oy sitoutuu kaikessa toiminnassaan puolueettomuuteen ja riippumattomuuteen

Hallintolaki 27 – 29 §

Parasta asiantuntemusta tuulivoimaan 

Ainoa yksinomaan tuulivoimaan keskittyvä todentaja

Jätä viesti niin otamme yhteyttä

Akli Talmat

+358 45 3547 979

Marko Kristola

+358 40 1858 155

Teqniq Wind Oy

PL 416
65101 VAASA
FINLAND

+358 40 1858 155
marko.kristola(a)teqniq.fi

Y: 2701678-2

©2015-2019 Teqniq Wind Oy, all rights reserved | Tietosuojalausunto